Contributie

Contributies

  • Entreegeld € 300,-

  • Entreegeld Reizende Broeders (overschrijving van een andere loge) € 100,-

  • Jaarlijkse contributie gewone leden € 390,-

  • Jaarlijkse contributie buitenleden € 75,-

Jaarlijkse contributies dienen bij aanvang van het verenigingsjaar (kalenderjaar) betaald te worden.

Wordt u later in het jaar lid dan betaalt u de verschuldigde entreegelden plus naar rato (€ 32,50/maand) de contributie voor het lopend jaar.

Voor giften, eenmalig of periodiek, en de regelingen aftrek belastingen, verwijzen wij u naar deze pagina van de belastingdienst. Een overeenkomst 'Periodieke gift in geld' met toelichting kan op verzoek worden toegezonden. (Zie elders op deze pagina).

Bankrekening bij ING: IBAN NL35INGB0000672279 t.n.v. Loge "Het Schietlood".